Thailand
Design Creator
Competition 2024

March 16-17, 2024

About-img
About-img-2

About

Thailand Design Creator Competition 2024

โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Thailand Design Creator Competition 2024” การแข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบสำหรับเยาวชน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชุด Adobe เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก ดีไซน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับ และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตงานออกแบบ ทั้งทางด้านออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจน สื่อดิจิทัลที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้จัดกิจกรรมการแข่งขัน และได้มีโอกาสนำทีมเยาวชนไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้รับผลสำเร็จจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวแทนเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาครองได้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้ทางทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสามารถทางด้านการออกแบบของเยาวชนไทย จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น ในปี 2024 เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของเยาวชนไทย ผ่านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ขึ้น
Download

Objective

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก


เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Professional World Championship 2024” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator, InDesign

เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Professional” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

Candidate

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Element
Element

Formation

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
Icon

Training & Certificate

โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด และรับการประเมินมาตรฐาน Adobe Certified Professional จำนวน 2 โปรแกรม (Photoshop, Illustrator) ภายหลังการอบรม

Icon

Design

การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์ และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

  • ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันตามความเหมาะสม

Program

โปรแกรมการแข่งขัน

สามารถเลือกใช้โปรแกรมตามที่ผู้แข่งขันถนัด หรือใช้โปรแกรมที่กำหนดรวมกันได้
Icon

Adobe Photoshop

Icon

Adobe Illustrator

Icon

Adobe InDesign

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ 1,675 บาท

(โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน จากราคาปกติ 2,675 บาท เฉพาะ 500 คนแรก)

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Benefit

สิ่งที่จะได้รับ

Icon

2 Days Training

สิทธิรับการอบรม 2 วันกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์ และรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีโลก

Icon

Adobe Certification
2 Exams

สิทธิสอบ Adobe Certificate 2 ครั้ง ต่อคน (มูลค่า 3,600 บาท ฟรี)

Icon

Certificate of Attendance

ใบประกาศเข้าร่วมโครงการ รูปแบบ Digital

Icon

Souvenir

ของที่ระลึกจากทางโครงการIcon

Prize

ทุนการศึกษา เหรียญ โล่ รางวัลIcon

Thailand Representative

สิทธิการเข้าแข่งขันเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท)

Criteria

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากการออกแบบชิ้นงานที่ใช้เครื่องมือถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไข เป็นหลัก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันบนเวที Adobe Certified Professional World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2567 ต่อไป

Prize

รางวัลการแข่งขัน

1st Place Winner

  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ

2nd Place Winner

  • เงินรางวัล 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ

3rd Place Winner

  • เงินรางวัล 5,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ

Top 4-10

  • ใบประกาศเกียรติคุณ
  •  

หมายเหตุ :
1. กรณีผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไม่สามารถไปแข่งขันได้ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท แทน
2. เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Element
Element
Schedule

Schedule

กำหนดการ

9-10 มีนาคม 2567

อบรม

8.30 - 18.00 ออนไลน์

16 มีนาคม 2567

ลงทะเบียน

8.30 - 9.00 อาคาร 1 ชั้น 6 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวงบัวหลวง

9.00 - 10.00 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

10.00 - 16.30 อาคาร 11 ชั้น 5

12.00 อาคาร 11 ชั้น 5

17 มีนาคม 2567

ลงทะเบียนพิธีปิด

8.00 - 8.45 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

บรรยายพิเศษ

- คุณพงศธร ธนบดีภัทร (นพ)
- "TDCC Talk" โดย ทีมรุ่นพี่ตัวแทนประเทศไทย
- เทรนด์และความจำเป็นของการมีทักษะการออกแบบในปัจจุบัน
กิจกรรมแจกของรางวัล
- “MOS Olympic Talk” โดยทีมรุ่นพี่ตัวแทนประเทศไทย
- คุณกษิดิศ สตางค์มงคล (ทอย)
ประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขัน

8.55 - 12.10 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

12.10 - 14.00 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

Location

สถานที่จัดแข่งขัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2410/2 ถ. พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900