Registration

ข้อมูลผู้สมัครWebsite     Facebook     Line     E-mail     จดหมาย     โทรศัพท์     กิจกรรม Raodshow
โครงการอื่นๆ ที่เคยเข้าร่วมกับ ARIT
อื่นๆ

ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมลงโปรแกรมมาเอง


ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม


S
M
L
XL

ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียน *

ชำระแล้ว
ยังไม่ชำระ


 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร
   เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร
   เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน
   เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02-610-3088 หรืออีเมล์ chutinthorns@ar.co.th
 • สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 3 มิถุนายน 2563