Thailand Design Creator Competition 2020

การสร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างให้สินค้า หรือบริการขององค์กรให้ดูโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนั้น คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อดิจิทัล มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ซึ่งโปรแกรมชุด Adobe เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก ดีไซน์ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งานโปรแกรมของการใช้งานโปรแกรมชุด Adobe และความสามารถด้านการออกแบบของเยาวชนไทย จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2020” ขึ้น เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก
 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2020” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator
 • เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบอายุคลิก
 • เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2562 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2563 ได้
 • ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมลงโปรแกรมมาเอง

โปรแกรมการแข่งขัน

Adobe Photoshop Illustrator, InDesign

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์ และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 • การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันตามความเหมาะสม

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำที่ทางบริษัทฯเชิญมา
 • เสื้อ และใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ Online)
 • ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

 • สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมลงโปรแกรมมาเอง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร (แบบ Online)

ค่าลงทะเบียนการสมัคร

Thailand Design Creator Competition 2020

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02-610-3088 หรืออีเมล chutinthorns@ar.co.th
 • สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 3 มิถุนายน 2563

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากการออกแบบชิ้นงานที่ใช้เครื่องมือถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไข เป็นหลัก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันบนเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

1st

 • • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 •  

2nd

 • • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 •  
 •  

3rd

 • • เงินรางวัล 7,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 •  

4-6th

 • • เงินรางวัล 2,000 บาท

7-10

• เหรียญรางวัล


หมายเหตุ

 • เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และต้องการเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไปพร้อมทีมงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 150,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Offcial Sponsonrs

Thailand Design Creator Competition 2020

sponsor
sponsor