MOS Olympic Thailand Competition 2022

ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สิ่งหนึ่ง คือการรอบรู้ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเยาวชนไทยถือเป็นกลุ่มหลักที่จะเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาได้เท่าทันกับทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐาน จนถึงโปรแกรมเฉพาะด้านระดับสูง การพัฒนาทักษะให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จะสามารถดึงประโยชน์จากเทคโนโลยีไปใช้การทำงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงโปรแกรมพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับและทั่วโลกรู้จัก มีการนำไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ทุกองค์กร ทุกสายอาชีพ นั้นก็คือ โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากบริษัท ไมโครซอฟท์ องค์กรที่ทุกประเทศให้การยอมรับ โปรแกรม Microsoft Office ถูกออกแบบมา เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่มีคุณสมบัติในการทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถผลิตผลงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างเป็นประโยชน์และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา และใช้ได้เทียบเท่าโปรแกรมระดับสูง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นองค์กรภายใต้บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านความรู้ (Knowledge) ที่เน้นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบมาตรฐานสากล ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น Partner หลักกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ในการสร้างมาตรฐานความรู้ในการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศให้การยอมรับ รวมถึงการมีสิทธิในการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมประชันทักษะการใช้ชุด Microsoft Office บนเวทีระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ เออาร์ไอที จึงเปิดเวที และมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office ขึ้น ภายใต้ โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2022” โดยจะจัดแข่งขันเวทีประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Orlando, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2566

วัตถุประสงค์

MOS Olympic Thailand Competition 2022

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
 • เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

MOS Olympic Thailand Competition 2022

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
 • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Version 2019

รูปแบบและสถานที่การเข้าร่วมกิจกรรม

MOS Olympic Thailand Competition 2022

รอบอบรม แบบ Hybrid เลือกได้ทั้งแบบ Online / Onsite

โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ
 • - ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
 • - ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 3 โปรแกรม หรือตามโปรแกรมที่สมัครไว้
รอบแข่งขัน และประกาศรางวัล (Onsite)

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
 • - ทางบริษัทฯ เปิดการสอบแข่งขันในรูปแบบ Onsite เท่านั้น
 • - ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่านต้องเข้าสอบครบทั้ง 3 โปรแกรม และอยู่ร่วมพิธีประกาศผลการแข่งขัน
 • - ผู้สมัครเข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านต้องมีผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 • - ค่าเดินทางและค่าที่พัก เป็นความรับผิดชอบของทางสถาบันการศึกษา

โปรแกรมการแข่งขัน

MOS Olympic Thailand Competition 2022

ผู้สมัคร 1 คน ต้องทำการแข่งขันครบทั้ง 3 โปรแกรม

Version 2019

ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม

 • Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
 • Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
 • Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

ค่าธรรมเนียม

2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

MOS Olympic Thailand Competition 2022

คณะกรรมการ จะพิจารณาผลของการแข่งขันจากคะแนนรวมของการสอบทั้ง 3 โปรแกรม เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจาก Version 2019 จำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
 • - กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นผู้ชนะ
 • - เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
 • - กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและสถานการณ์ที่มีผลต่อการเดินทางเข้าร่วมเวทีระดับโลก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รางวัลการแข่งขัน

MOS Olympic Thailand Competition 2022

ตัวแทนประเทศไทย

Version 2019

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
 • ค่าเดินทาง ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ
 • - กรณีได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี
 • - ตัวแทนประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การเดินทาง และการแข่งขันของบริษัท (จะมีการเซ็นต์เอกสารข้อตกลงก่อนการเดินทาง)
 • - ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยค่าเสียหายใดใด ในกรณีไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • - หากเกิดเหตุสุดวิสัยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โปรแกรมการแข่งขัน ชนะเลิศ รองอันดับ 1 รองอันดับ 2
Microsoft Word 2019 10,000 7,000 5,000
Microsoft Excel 2019 10,000 7,000 5,000
Microsoft Powerpoint 2019 10,000 7,000 5,000
หมายเหตุ

กรณีผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จะได้รับสิทธิเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี

กำหนดการ

MOS Olympic Thailand Competition 2022

รอบอบรม (รูปแบบ Hybrid)

12-13, 20 Nov 2022

Microsoft Word Version 2019

 • 9.00 - 15.00 น.

Microsoft Excel Version 2019

 • 9.00 - 15.00

Microsoft PowerPoint Version 2019

 • 9.00 - 15.00
หมายเหตุ
 • 1) ทางบริษัทฯ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน โดยวิทยากรจาก ARIT
 • 2) ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมในแต่ละโปรแกรมได้ตามความสมัครใจ
 • 3) รูปแบบการอบรมแบบ Online ใช้เวลา 3 วัน สำหรับ 3 โปรแกรม
 • 4) สำหรับ Link หรือช่องทางการเข้าอบรม ทางโครงการจะส่งให้หลังจากลงทะเบียน และชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • 5) กำหนดการจัดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รอบแข่งขัน และประกาศรางวัล

26 Nov 2022

ลงทะเบียนพิธีเปิด

 • 8.30 - 9.00
 • หอประชุม

พิธีเปิด

 • 9.00 - 9.40
 • หอประชุม

สอบแข่งขัน (Word / Excel /PowerPoint)

 • 9.40 - 11.10
 • อาคาร 29

พิธีปิด และประกาศรางวัล

 • 11.30 - 12.00
 • หอประชุม

รับประทานอาหารกลางวัน

 • 12.00 - 13.00
 • อาคาร..
หมายเหตุ
 • 1) รูปแบบการแข่งขัน และข้อสอบที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 2) ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • 3) ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 • 4) ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์
 • 5) ทางบริษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานที่จัดการแข่งขัน
 • 6) กำหนดการจัดแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายชื่อที่พักใกล้เคียงสถานที่จัดงาน