16 MARCH

MOS Olympic

Thailand Competition 2019

Rajamangala University of Technology Krungthep

Event Video

“ พบกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ ที่ท้าทายกว่าเดิม
โดยผู้แข่งขันทุกคนจะได้รับการอบรม และเข้าแข่งขัน ทั้ง 3 โปรแกรม ”

Program


“MOS Olympic Thailand Competition 2019”

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งจะผลักดันประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันการศึกษาจึงได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านไอซีที เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพในอนาคต


ด้วยเหตุนี้ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะผลักดันนโยบายของรัฐ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดเวทีเพื่อให้เยาวชนได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านไอทีขึ้น ภายใต้ โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2019” โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งผลจากการแข่งขันบนเวทีนี้ จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

about

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2019” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบอายุคลิก
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2018 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
 • เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word,MS Excel และ MS PowerPoint)

โปรแกรมการแข่งขัน

ผู้สมัครทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการอบรม และทดสอบทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่

 • โปรแกรม Microsoft Word 2016
 • โปรแกรม Microsoft Excel 2016
 • โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์

ค่าลงทะเบียนการสมัคร

MOS Olympic Thailand Competition 2019

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล chutinthorns@ar.co.th
 • สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 8 มีนาคม 2562

สิทธิประโยชน์จากการสมัคร

ทางบริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ครู อาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ของที่ระลึก เสื้อ
ใบประกาศนียบัตร (Online) เข้าร่วมอบรม 1 วัน
เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในพิธีเปิด ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ (Online)
หมายเหตุ
มอบสิทธิประโยชน์ให้ 1 ชุด ต่อผู้สมัคร 3 คน
ใบประกาศนียบัตรจะอ้างอิงจากการลงทะเบียนในระบบเท่านั้น

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2019”

 • การสอบแข่งขันอ้างอิงมาตรฐานการสอบ MOS Certificate
 • การสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริง
 • ผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 โปรแกรม MS Word, MS Excel & MS PowerPoint V.2016
 • โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบทั้ง 3 โปรแกรม เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ Microsoft office ประเทศไทย 1 ท่าน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นตัวแทน)

หมายเหตุ

 • เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
 • สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และต้องการเข้าร่วมการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไปพร้อมทีมงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 150,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

1st

 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
  และการศึกษาดูงาน
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

2nd

 • • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

3rd

 • • เงินรางวัล 7,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

4-10th

 • • เงินรางวัล 2,000 บาท
 • • เหรียญรางวัล
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

 • สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละโปรแกรมจะได้รับ เงินรางวัล 5,000 รวม 3 รางวัล
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ได้คะแนนรวมของการสอบ ตามเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม ดังนี้
  • คะแนนรวม 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
  • คะแนนรวม 70% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
  • คะแนนรวม 60% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
หมายเหตุ ประกาศนียบัตรแบบ Online (ดาวน์โหลดจากเว็บโครงการ)

Schedule

MOS Olympic Thailand Competition 2019

Hotel

ที่พักใกล้สถานที่จัดกิจกรรม

สถานที่ โทร Website/ที่อยู่
My Bed Sathorn  02 679 4626 mybedsathorn.com
Rio Residence Bangkok  02 287 0041-9 rioresidencebangkok.com
I Residence Hotel Sathorn  02 677 5500 iresidencehotel.com
Klean Residence 087-0348630    kleanresidence.com
NARA SUITE RESIDENCE 02 212- 9898  narasuite.com
ZEN Rooms Suanplu Soi 7, 02-787-3383/02 105 4354 624/6-9 Suanplu Soi 7, Thailand, Bangkok, 10120
เดอะ เพรสเซ่น สาทร  085 686 5535 28/2 ซอยนราธิวาส8/1 สาทร ยานนาวา., สาทร, กรุงเทพ
โรงแรมฟอรั่ม พาร์ค 02 678 7800 forum-park.com
A Sleep Bangkok Sathorn 094 719 6666 99/99 ซอย สาทร9 ถนน สาทรใต้
ดิ แอมบาสซี สาทร  02-2866600 31 ถ. สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
โรงแรมพาร์วีน่า 081-4278000  592 สวนพลู ซอย 5 สาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
โรงแรมแอสเทรา สาทร 02-2127090 143 สาธร ซอย21 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

Offcial Sponsonrs

MOS Olympic Thailand Competition 2019

sponsor
sponsor