ระดับประเทศ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

รอบระดับประเทศ ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ต้องการคัดเลือกระดับภูมิภาคให้ชำระค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อคน
 • กรณีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกรอบภูมิภาคชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,000 บาท

กำหนดการ รอบระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6-8 มิถุนายน 2563

Location: หอประชุม

Location: หอประชุม

Location: ห้องอบรม

หมายเหตุ

 • รูปแบบการอบรม และแข่งขันใช้เวลา 3 วันต่อเนื่อง
 • ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมติว และแข่งขัน
 • สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 • ทางบริษัทฯ จัดติวการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญจาก ARIT
 • ทางบริษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่จัดการแข่งขัน และขอสงวนสิทธิ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามที่โครงการกำหนด
 • สงวนสิทธิการเข้าร่วมติวเฉพาะเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02-610-3088 หรืออีเมล chutinthorns@ar.co.th
 • สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 3 มิถุนายน 2563

สิทธิประโยชน์จากการสมัคร

ทางบริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ครู อาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ของที่ระลึก เสื้อ
ใบประกาศนียบัตร (Online) เข้าร่วมอบรม 1 วัน
หมายเหตุ
มอบสิทธิประโยชน์ให้ 1 ชุด ต่อผู้สมัคร 3 คน
ใบประกาศนียบัตรจะอ้างอิงจากการลงทะเบียนในระบบเท่านั้น
ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ (Online)

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2020”

 • การสอบแข่งขันอ้างอิงมาตรฐานการสอบ MOS Certificate
 • การสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริง
 • ผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 โปรแกรม MS Word, MS Excel & MS PowerPoint V.2016
 • โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ระดับภูมิภาค

ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (เกณฑ์การเข้ารอบขึ้นอยู่กับสัดส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ) โดยทางทีมงานจะประกาศรายชื่อให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ผ่านเกณฑ์สละสิทธิ ทางทีมงานจะเรียกชื่อผู้มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมตามลำดับ

ระดับประเทศ

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบทั้ง 3 โปรแกรม เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ Microsoft office ประเทศไทย 1 ท่าน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นตัวแทน)

หมายเหตุ

 • เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
 • สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และต้องการเข้าร่วมการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไปพร้อมทีมงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 150,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

1st

 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
  และการศึกษาดูงาน
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

2nd

 • • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

3rd

 • • เงินรางวัล 7,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

4-10th

 • • เงินรางวัล 2,000 บาท
 • • เหรียญรางวัล
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  
หมายเหตุ
เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศนียบัตรแบบ Online (ดาวน์โหลดจากเว็บโครงการ)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม