Are you ready?

MOS Olympic 2020

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

6-8 June, 2020

“MOS Olympic Thailand Competition 2020”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในแผนนโยบายของรัฐ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า นานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดเวทีให้เยาวชนได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านโปรแกรม Microsoft office ขึ้น ภายใต้ โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2020” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2563

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการศึกษาและผู้สมัคร ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทางบริษัทฯได้มีการจัดรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค พร้อมอบรม 3 โปรแกรม คือ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint version 2016 ให้กับผู้สมัครทุกท่าน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2020” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบอายุคลิก
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2020 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
 • เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word,MS Excel และ MS PowerPoint)

โปรแกรมการแข่งขัน

ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่

 • โปรแกรม Microsoft Word 2016
 • โปรแกรม Microsoft Excel 2016
 • โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็บไซด์ลงทะเบียน

MOS Olympic Thailand Competition 2020

การเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
 1. รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค
 2. รอบระดับประเทศ

Offcial Sponsonrs

MOS Olympic Thailand Competition 2020

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor