Pre MOS Olympic
Thailand Competition

December 18th
Online Event
Register
welcome

Pre - MOS Olympic Thailand Competition

เยาวชนไทยคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น การผลักดันให้เยาวชนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อมีทักษะที่ใช้สำหรับการดำรงชีวิต และตอบรับกับโลกที่มีความต้องการกำลังคนที่มีทักษะการใช้งานด้านไอทีสูงขึ้นในทุกสายอาชีพ

โปรแกรม Microsoft Office คือ ชุดโปรแกรมที่องค์กรกว่า 90% ทั่วโลก นำมาใช้สำหรับขับเคลื่อนการทำงาน ฟีดเจอร์การใช้งานต่างๆ ภายในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ให้การทำงานเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างประสิทธิผลให้กับผู้ใช้ได้ตามเป้าหมาย และมีการปรับปรุงนวัตกรรมการใช้งานให้ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานอย่างไม่หยุดนิ่ง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทยในการบริหารจัดการการสร้างมาตรฐานด้านไอที และเป็นผู้จัดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามาถในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office เพื่อร่วมแข่งขันบนเวทีโลกมากว่า 15 ปี และยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุน และผลักดันให้เยาวชนได้แสดงความสามารถให้ทั่วโลกได้ยอมรับอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกมากว่า 2 ปีที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อการระงับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ติดตาม และประเมินผลสถานการณ์ และเห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office บนเวทีโลกน่าจะเกิดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2022 ได้เช่นเดิม ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านไอที เพื่อปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลก ภายใต้ชื่อ “PRE - MOS Olympic Thailand Competition” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ทดสอบและเตรียมความรู้อย่างมีมาตรฐานระดับ ก่อนการแข่งขันบนเวทีประเทศไทยในปี 2565

Read More
objective

วัตถุประสงค์

01.

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ,Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมสำนักงานพื้นฐานที่มีมาตรฐานสากล และทั่วโลกให้การยอมรับ

02.

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

03.

เพื่อให้เยาวชนมีความคุ้นเคยกับระบบการสอบ ลดความตื่นเต้น เกิดความมั่นใจ ก่อนการแข่งขันจริง

04.

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ

qualifications

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน/นักศึกษา

 • อายุ 13-20 ปี
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี
Require

คอมพิวเตอร์

 • OS : Windows 10/ Mac OSX Sierra 10.12 or higher / Chrome OS (the most current version)
 • Screen Resolution: Recommended minimum screen resolution of 1280 x 800
 • Supported Internet Browsers : Chrome, Internet Explorer, Edge, and Safari
 • Input Devices : Full Keyboard and Mouse
 • Internet Connection Speed: A download speed of at least 5 Mbps*

หมายเหตุ ไม่รองรับ IPAD, Smartphone

how to

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ลงทะเบียนผ่าน Website วันนี้ – 10 ธันวาคม 2564
 • ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเลือกโปรแกรมการแข่งขันได้เพียงโปรแกรมเดียว และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บ www.certiport.com กรณีเคยมี username & password แล้วสามารถใช้อันเดิมได้
program

โปรแกรมการแข่งขัน

Microsoft Word

2016

Microsoft Excel

2016

Microsoft PowerPoint

2016

โดยชุดข้อสอบแข่งขันอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการทดสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากล

schedule

Schedule

 • Day 01

  December 18, 2021

09.00 – 09.20 AM
Ceremony

พิธีเปิด

09.20 – 09.30 PM
VTR

VTR อธิบายรายละเอียดโครงการ

09.30 – 09.45 AM
Explanation

อธิบายขั้นตอนการสอบ

10.00 – 11.30 AM
Exam

สอบแข่งขัน

description

ลักษณะการทดสอบ

 • การสอบ MOS Certificate ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
 • ข้อสอบเป็นลักษณะชิ้นงาน (Project)
 • ข้อสอบจะเป็นแบบปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hand On) เน้นการใช้งานได้จริง
 • โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้สอบทราบผลสอบทันที ภายหลังจากการทดสอบ
 • ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรแบบ Digital ได้ด้วยตนเอง
award
register

Register Now


Website     Facebook     Line     E-mail
จดหมาย     โทรศัพท์     อาจารย์     เจ้าหน้าที่
อื่นๆ

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล infoarit@ar.co.th

© Copyright 2021 - ARIT

Contact

ARIT Co.,Ltd.
1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd,
Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์

02-610-3099 ต่อ 3081
chutinthorns@ar.co.th

คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

02-610-3099 ต่อ 3081
achirayat@ar.co.th