MOS Olympic

Thailand Competition 2024

lines
MOS Olympic Thailand Competition Promo

MOS Olympic Thailand Competition 2024

What We Do
About

ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สิ่งหนึ่ง คือการรอบรู้ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเยาวชนไทยถือเป็นกลุ่มหลักที่จะเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาได้เท่าทันกับทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐาน จนถึงโปรแกรมเฉพาะด้านระดับสูง

เมื่อพูดถึงโปรแกรมพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับและทั่วโลกรู้จัก มีการนำไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ทุกองค์กร ทุกสายอาชีพ นั้นก็คือ โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากบริษัท ไมโครซอฟท์ องค์กรที่ทุกประเทศให้การยอมรับ โปรแกรม Microsoft Office ถูกออกแบบมา เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่มีคุณสมบัติในการทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถผลิตผลงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างเป็นประโยชน์และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา และใช้ได้เทียบเท่าโปรแกรมระดับสูง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นองค์กรภายใต้บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านความรู้ (Knowledge) ที่เน้นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบมาตรฐานสากล ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น Partner หลักกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ในการสร้างมาตรฐานความรู้ในการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศให้การยอมรับ รวมถึงการมีสิทธิในการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมประชันทักษะการใช้ชุด Microsoft Office บนเวทีระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ เออาร์ไอที จึงเปิดเวที และมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office ขึ้น ภายใต้ โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2024” โดยจะจัดแข่งขันเวทีประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 16-17 มีนาคม 2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2567

Download
MOS Olympic Thailand
Objective

วัตถุประสงค์

01

เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

02

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

03

เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

04

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ

05

เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Candidate

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Version 2019

Formation

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม

รอบอบรมและจัดประเมินมาตรฐาน แบบ Online

โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด และรับการประเมินมาตรฐาน Microsoft Office Specialist ภายหลังการอบรม

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
 • ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเข้าทดสอบได้ทั้ง 3 โปรแกรม (Word, Excel, PowerPoint)

รอบแข่งขัน และประกาศรางวัล (Onsite)

16-17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Program

โปรแกรมการแข่งขัน

ผู้สมัคร 1 คน เลือกแข่งขัน 1 โปรแกรม

Office 2019

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint

ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ 1,675 บาท

(โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน จากราคาปกติ 2,675 บาท เฉพาะ 500 คนแรก)

Register Now

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Circle Close Weve Line Circle Close Weve Line
Benefit

สิ่งที่จะได้รับ

3 Days Training

สิทธิการอบรม กับวิทยากร ที่ผ่านการรับรอง MOS Certification ระดับ Master และรุ่นพี่ที่เคยได้รางวัลบนเวทีระดับโลก

MOS Certification 3 Exams

สิทธิสอบ MOS Certificate 3 โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ต่อคน
(มูลค่า 5,400 บาท ฟรี)

Certificate of Attendance

ใบประกาศเข้าร่วมโครงการ รูปแบบ Digital


Souvenir

ของที่ระลึกจากทางโครงการ


Prize

ทุนการศึกษา เหรียญ โล่ รางวัล


Thailand Representative

สิทธิการเข้าแข่งขันเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท)

Criteria

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ผู้ชนะเลิศแต่ละโปรแกรม จะต้องทำการแข่งขันครั้งสุดท้ายเพื่อตัดสินการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
 • กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นผู้ชนะ
 • เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการเดินทางเข้าร่วมเวทีระดับโลก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
Register Now!
Prize

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน

โปรแกรมละ 3 รางวัล

Microsoft Word
 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (1) 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2) 5,000 บาท
Microsoft Excel
 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (1) 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2) 5,000 บาท
Microsoft PowerPoint
 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (1) 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2) 5,000 บาท
หมายเหตุ
 • กรณีผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จะได้รับสิทธิเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี
Thailand representative

ตัวแทนประเทศไทย

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
 • ค่าเดินทาง ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ
 • กรณีได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี
 • ตัวแทนประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การเดินทาง และการแข่งขันของบริษัท (จะมีการเซ็นต์เอกสารข้อตกลงก่อนการเดินทาง)
 • ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยค่าเสียหายใดใด ในกรณีไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • หากเกิดเหตุสุดวิสัยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Schedule

กำหนดการ

รอบอบรมและจัดประเมินมาตรฐาน

2 มีนาคม 2567

อบรมและจัดประเมินมาตรฐาน Microsoft Word
8.30 - 18.00 Online

9 มีนาคม 2567

อบรมและจัดประเมินมาตรฐาน Microsoft Excel
8.30 - 18.00 Online

10 มีนาคม 2567

อบรมและจัดประเมินมาตรฐาน Microsoft PowerPoint
8.30 - 18.00 Online

รอบแข่งขัน

16 มีนาคม 2567

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
8.30 - 9.00 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

พิธีเปิดและกติกาการแข่งขัน

พิธีเปิดและชี้แจ้งกติกาการแข่งขัน
9.00 - 10.00 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

สอบแข่งขัน กลุ่มที่ 1

สอบแข่งขัน กลุ่มที่ 1
10.00 - 11.30 อาคาร 5 ชั้น 10

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
11.30 - 13.00 อาคาร 5 ชั้น 8, 10

สอบแข่งขัน กลุ่มที่ 2

สอบแข่งขัน กลุ่มที่ 2
13.00 - 14.30 อาคาร 5 ชั้น 10

รอบประกาศรางวัล

17 มีนาคม 2567

ลงทะเบียนพิธีปิด

ลงทะเบียนพิธีปิด
8.00 - 8.45 หอประชุม

พิธีปิดการแข่งขัน

พิธีปิดการแข่งขัน
8.55 - 12.10 อาคาร 1 ชั้น 6 หอประชุมบัวหลวง

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษโดย คุณพงศธร ธนบดีภัทร (นพ)

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ "TDCC Talk" โดย ทีมรุ่นพี่ตัวแทนประเทศไทย

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ หัวข้อเทรนด์ และความจำเป็นของการมีทักษะการออกแบบในปัจจุบัน

กิจกรรมแจกของรางวัล

กิจกรรมแจกของรางวัล

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ “MOS Olympic Talk” โดยทีมรุ่นพี่ตัวแทนประเทศไทย

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ โดย คุณกษิดิศ สตางค์มงคล (ทอย)

ประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขัน

ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

Map
Location

สถานที่จัดแข่งขัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2410/2 ถ. พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

View Map