Are you ready?

MOS Olympic 2020

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

6-8 June, 2020

“MOS Olympic Thailand Competition 2020”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในแผนนโยบายของรัฐ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า นานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดเวทีให้เยาวชนได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านโปรแกรม Microsoft office ขึ้น ภายใต้ โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2020” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2563

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการศึกษาและผู้สมัคร ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทางบริษัทฯได้มีการจัดรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค พร้อมอบรม 3 โปรแกรม คือ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint version 2016 ให้กับผู้สมัครทุกท่าน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2020” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบอายุคลิก
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2020 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
 • เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word,MS Excel และ MS PowerPoint)

โปรแกรมการแข่งขัน

ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่

 • โปรแกรม Microsoft Word 2016
 • โปรแกรม Microsoft Excel 2016
 • โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็บไซด์กำหนดการ รอบระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6-8 มิถุนายน 2563

Location: หอประชุม

Location: หอประชุม

Location: ห้องอบรม

หมายเหตุ

 • รูปแบบการอบรม และแข่งขันใช้เวลา 3 วันต่อเนื่อง
 • ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมติว และแข่งขัน
 • สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 • ทางบริษัทฯ จัดติวการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญจาก ARIT
 • ทางบริษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่จัดการแข่งขัน และขอสงวนสิทธิ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามที่โครงการกำหนด
 • สงวนสิทธิการเข้าร่วมติวเฉพาะเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02-610-3088 หรืออีเมล chutinthorns@ar.co.th
 • สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 3 มิถุนายน 2563

สิทธิประโยชน์จากการสมัคร

ทางบริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ครู อาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ของที่ระลึก เสื้อ
ใบประกาศนียบัตร (Online) เข้าร่วมอบรม 1 วัน
หมายเหตุ
มอบสิทธิประโยชน์ให้ 1 ชุด ต่อผู้สมัคร 3 คน
ใบประกาศนียบัตรจะอ้างอิงจากการลงทะเบียนในระบบเท่านั้น
ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ (Online)

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2020”

 • การสอบแข่งขันอ้างอิงมาตรฐานการสอบ MOS Certificate
 • การสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริง
 • ผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 โปรแกรม MS Word, MS Excel & MS PowerPoint V.2016
 • โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ระดับภูมิภาค

ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (เกณฑ์การเข้ารอบขึ้นอยู่กับสัดส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ) โดยทางทีมงานจะประกาศรายชื่อให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ผ่านเกณฑ์สละสิทธิ ทางทีมงานจะเรียกชื่อผู้มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมตามลำดับ

ระดับประเทศ

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบทั้ง 3 โปรแกรม เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ Microsoft office ประเทศไทย 1 ท่าน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นตัวแทน)

หมายเหตุ

 • เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
 • สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และต้องการเข้าร่วมการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไปพร้อมทีมงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 150,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

1st

 • • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
  และการศึกษาดูงาน
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

2nd

 • • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

3rd

 • • เงินรางวัล 7,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  

4-10th

 • • เงินรางวัล 2,000 บาท
 • • เหรียญรางวัล
 • • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 •  
 •  
หมายเหตุ
เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศนียบัตรแบบ Online (ดาวน์โหลดจากเว็บโครงการ)

ลงทะเบียน

MOS Olympic Thailand Competition 2020

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา


ลงทะเบียน

Offcial Sponsonrs

MOS Olympic Thailand Competition 2020

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor