16 March

Rajamangala University of Technology Krungthep

Thailand Design

Creator
Competition 2019

Watch Promo Video

Event Video
about

Thailand Design Creator Competition 2019

โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Thailand Design Creator Competition 2019” การแข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบสำหรับเยาวชน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชุด Adobe เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก ดีไซน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับ และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตงานออกแบบ ทั้งทางด้านออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจน สื่อดิจิทัลที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้จัดกิจกรรมการแข่งขัน และได้มีโอกาสนำทีมเยาวชนไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับผลสำเร็จจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวแทนเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาครองได้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้ทางทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสามารถทางด้านการออกแบบของเยาวชนไทย จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น ในปี 2019 เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของเยาวชนไทย ผ่านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop & Illustrator ขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก
 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2019” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator
 • เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบอายุคลิก
 • เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้
 • ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมลงโปรแกรมมาเอง

โปรแกรมการแข่งขัน

Adobe Photoshop Illustrator, InDesign

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์ และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 • การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตรAdobe Certified Associated Certification โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันตามความเหมาะสม

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำที่ทางบริษัทฯเชิญมา
 • เสื้อ และใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ Online)
 • ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิในการเข้าฟังสัมมนาพิเศษจากทางบริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมลงโปรแกรมมาเอง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร (แบบ Online) และสำหรับอาจารย์ที่ส่งนักเรียน นักศึกษาครบ 3 คน จะได้รับของที่ระลึกเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูลอ้างอิงจากการสมัครในระบบเท่านั้น)

ค่าลงทะเบียนการสมัคร

Thailand Design Creator Competition 2019

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล chutinthorns@ar.co.th
 • สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 8 มีนาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากการออกแบบชิ้นงานที่ใช้เครื่องมือถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไข เป็นหลัก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันบนเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฏาคม 2562 ต่อไป

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

1st

 • • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 •  

2nd

 • • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 •  
 •  

3rd

 • • เงินรางวัล 7,000 บาท
 • • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 •  

4-10th

 • • เงินรางวัล 2,500 บาท

รางวัล Popular Vote

เงินรางวัล 3,000 บาท

Hotel

ที่พักใกล้สถานที่จัดกิจกรรม

สถานที่ โทร Website/ที่อยู่
My Bed Sathorn  02 679 4626 mybedsathorn.com
Rio Residence Bangkok  02 287 0041-9 rioresidencebangkok.com
I Residence Hotel Sathorn  02 677 5500 iresidencehotel.com
Klean Residence 087-0348630    kleanresidence.com
NARA SUITE RESIDENCE 02 212- 9898  narasuite.com
ZEN Rooms Suanplu Soi 7, 02-787-3383/02 105 4354 624/6-9 Suanplu Soi 7, Thailand, Bangkok, 10120
เดอะ เพรสเซ่น สาทร  085 686 5535 28/2 ซอยนราธิวาส8/1 สาทร ยานนาวา., สาทร, กรุงเทพ
โรงแรมฟอรั่ม พาร์ค 02 678 7800 forum-park.com
A Sleep Bangkok Sathorn 094 719 6666 99/99 ซอย สาทร9 ถนน สาทรใต้
ดิ แอมบาสซี สาทร  02-2866600 31 ถ. สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
โรงแรมพาร์วีน่า 081-4278000  592 สวนพลู ซอย 5 สาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
โรงแรมแอสเทรา สาทร 02-2127090 143 สาธร ซอย21 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

Offcial Sponsonrs

Thailand Design Creator Competition 2019

sponsor
sponsor